ZADZWOŃ TERAZ
3 listopada, 2021

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia oraz pozbywania się nieczystości ciekłych

Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie porządku i czystości przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (najczęściej nazywany szambem) lub instalację przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych. Każde z wymienionych rozwiązań musi spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach, ale w przypadku gdy istnieje techniczna możliwość przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej to właściciel ma taki obowiązek. Kwestie te reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.).

Zgodnie z zapisami ustawy właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy zapewniają czystość i porządek przez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz są zobowiązani do pozbywania się zebranych nieczystości w sposób zgodny z przepisami ustawy, a mianowicie:

1. Należy zawrzeć umowę z właściwym podmiotem, którym może być:

– gminna jednostka organizacyjna prowadząca działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub

– przedsiębiorca taki jak ASENIZACJA EXPRESS Sp. z o.o., posiadający stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie. Właściciel nieruchomości musi zlecić wykonanie usługi przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie na terenie gminy w której znajduje się nieruchomość. Nasza spółka posiada zezwolenia w takich gminach jak:

a) Bielsko-Biała

b) Buczkowice

c) Czechowice-Dziedzice

d) Jasienica

e) Jaworze

f) Kęty

g) Kozy

h) Porąbka

i) Wilamowice

j) Wilkowice

2. Posiadać stosowną dokumentację potwierdzającą zawarcie umowy z przedsiębiorcą oraz dowody zapłaty za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych.

Oznacza to, że właściciel nieruchomości zleca wykonanie usługi opróżnienia zbiornika i transportu nieczystości ciekłych firmie posiadającej stosowne zezwolenia, a usługi są zlecane regularnie i z częstotliwością odpowiadająca faktycznemu zużyciu wody w gospodarstwie domowym, czyli wody pobranej z sieci. W przypadku nieruchomości posiadających własną studnię określono przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym wynoszące 2,4 – 3 m3 na mieszkańca w ciągu miesiąca zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji za wszystkie zlecone usługi wywozu, którą musi okazać w przypadku kontroli z Urzędu Gminy, gdyż ustawa o czystości zobowiązuje Wójta Gminy, Burmistrza lub Prezydenta Miasta do sprawowania kontroli nad przestrzeganiem i stosowaniem jej przepisów. Należy również dodać, że przedsiębiorca wykonujący usługi opróżniania i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest do składania kwartalnych sprawozdań do Gminy w których zawiera informacje nt. podpisanych/rozwiązanych umów z mieszkańcami na ww. usługi oraz raportuje ilość wydobytych nieczystości z konkretnych nieruchomości.

WRÓĆ