ZADZWOŃ TERAZ
21 marca, 2022

Czym są ścieki bytowe?

Kategoria ścieków jest szerokim pojęciem. Ogólnie rzecz ujmując, ścieki są to wody zużyte, które powstają w następstwie działalności człowieka – zarówno produkcyjnej/przemysłowej, jak i bytowej człowieka. W Polsce prawnie regulowany jest nie tylko wywóz nieczystości oraz sposób utylizacji nieczystości. Ustawa o prawie wodnym dostarcza również specyfikacji w zakresie podziału ścieków. Różnią się one od siebie zarówno składem, jak i drogą, na której są generowane.

I tak, wedle przepisów wyróżnia się ścieki:

ścieki bytowe – których źródło stanowią gospodarstwa domowe, ale też miejsca użyteczności publicznej czy miejsca pracy – w kategorii tez znajdują się: resztki jedzenia, fekalia, detergenty;
ścieki przemysłowe – powstające w wyniku działania zakładów przemysłowych, prowadzenia procesów technologicznych – ścieki przemysłowe będą oczywiście odmienne w zależności od branży, w której dany zakład produkcyjny działa;
ścieki komunalne – czyli ścieki bytowe, ale z domieszką ścieków przemysłowych, wód opadowych, wód powstałych w wyniku roztopów;

Skład ścieków bytowych

W ściekach bytowych znajdują się zanieczyszczenia różnego typu, nie tylko te widoczne gołym okiem – a więc fizyczne (organoleptycznie rozpoznawalne), chemiczne i biologiczne. Ścieki te obfitują w związki organiczne, nieorganiczne oraz zawierają liczne zawiesiny. Te ostatnie to substancje stałe, czyli nierozpuszczalne, które mogą mieć postać nieopadalną lub opadalną – wpływają one na poziom mętności oraz barwę ścieków. Z uwagi na pochodzenie obecne są w ściekach bytowych również wirusy i bakterie, a także jaja pasożytów. Ścieki powinny być odprowadzane z najwyższą ostrożnością, aby uniknąć ryzyka skażenia wód podziemnych czy powierzchniowych (a tym samym poważnych zagrożeń natury zdrowotnej, a nawet epidemicznej).

Wywóz i utylizacja ścieków – obowiązek prawny

Oczyszczanie ścieków stanowi priorytet z punktu widzenia ochrony środowiska – w Polsce dominują oczyszczalnie w ramach funkcjonujących zbiorowo sieci kanalizacyjnych. Jednakże istnieje również możliwość indywidualnego przeprowadzania takich procesów. Każdorazowo brane pod uwagę muszą być indywidualne uwarunkowania, a przede wszystkim lokalizacja gospodarstwa. Przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki bezodpływowe muszą być poddawane regularnemu opróżnianiu – umowa z profesjonalną firmą zajmującą się asenizacją jest istotna nie tylko ze względów praktycznych, ale też prawnych. Każdy właściciel posesji, na terenie której znajduje się szambo musi zlecać jego opróżnianie w regularnych odstępach czasu, co powinien móc potwierdzić stosownymi fakturami (obejmującymi w razie kontroli kilka miesięcy wstecz).

WRÓĆ